Leveringsvoorwaarden Eemshout Prefab

Artikel 1 Definities

1.1 Opdrachtnemer: EEMSHOUT PREFAB BV (verder te noemen EEMSHOUT PREFAB).
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijk-, rechtspersoon of openbaar lichaam die aan EEMSHOUT PREFAB opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van diensten, hierna te noemen opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen EEMSHOUT PREFAB en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten.
2.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

Artikel 3 Offertes en aanbiedingen

3.1 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht EEMSHOUT PREFAB niet tot het sluiten van de overeenkomst met de opdrachtgever.
3.2 Aanbiedingen van EEMSHOUT PREFAB zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbod wordt in elk geval geacht te zijn verworpen indien deze niet binnen een maand is aanvaard. Onder aanbod wordt verstaan een door EEMSHOUT PREFAB gedaan voorstel tot het aangaan van een overeenkomst, dat zodanig is bepaald, dat door aanvaarding daarvan onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.

Artikel 4 Annulering

4.1 De opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat EEMSHOUT PREFAB met de uitvoering is begonnen, mits de opdrachtgever de voor EEMSHOUT PREFAB ontstane schade vergoedt. Onder deze schade wordt begrepen de door EEMSHOUT PREFAB geleden verliezen en gederfde winst en de kosten die EEMSHOUT PREFAB reeds ter voorbereiding heeft gemaakt.
4.2 Nadat EEMSHOUT PREFAB met de uitvoering van de overkomst is aangevangen, is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst te annuleren.

Artikel 5 Prijs

5.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.), tenzij anders vermeld.
5.2 De prijs die EEMSHOUT PREFAB voor de door hem te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de door EEMSHOUT PREFAB opgegeven prestatie.
5.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van de totale prestatie tegen het voor dit gedeelte in het aanbod vermelde  bedrag of tegen een evenredig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
5.4 Indien tussen EEMSHOUT PREFAB en opdrachtgever geen prijs is overeengekomen, wordt de prijs bepaald op basis van het door EEMSHOUT PREFAB gehanteerde uurtarief, vermeerderd met kosten van materialen, grondstoffen en winstopslag.

Artikel 6 Prijswijzigingen

6.1 EEMSHOUT PREFAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer één van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met één en ander vergelijkbaar zijn.
6.2 Onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke aanlevering van de door de opdrachtgever aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de opdrachtgever, die EEMSHOUT PREFAB tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan EEMSHOUT PREFAB bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkerwijs onvoorziene verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.
6.3 EEMSHOUT PREFAB is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen of te verlagen, indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificatie/tekeningen/overeenkomst aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van de werktekeningen en modellen. EEMSHOUT PREFAB zal binnen de grenzen van het redelijke aan de wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk afwijkt van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie.
6.4 Indien EEMSHOUT PREFAB het transport naar de bouwplaats verzorgt heeft zij de kosten daarvan begroot op basis van volle vrachten en het bereikbaar zijn van de bouwplaats op “normale wijze”. Indien het transport plaatsvindt, om welke reden dan ook, in niet volle vrachten, worden de meerkosten aan de opdrachtgever doorberekend. Indien de weg naar de bouwplaats of op de bouwplaats niet goed bereikbaar is, bijvoorbeeld indien de bouwplaats in de binnenstad is gelegen, worden de extra kosten aan de opdrachtgever doorberekend.
6.5 Bij het transport wordt uitgegaan van een maximale laad-/lostijd van 1 uur. Indien het laden/lossen meer tijd in beslag neemt worden de extra kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht.
6.6 De door EEMSHOUT PREFAB opgegeven prijs is gebaseerd op de vooraf ingeschatte constructie. Mocht uit de constructieberekening blijken dat er wijzigingen inde uitvoering aangebracht moeten worden dan is de opdrachtgever gehouden de meerkosten daarvan te voldoen.

Artikel 7 Meer- en minderwerk

7.1 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen dat door of namens de opdrachtgever, derden, keuringsinstanties of door wijziging van wetsartikelen of door enige andere oorzaak aan EEMSHOUT PREFAB wordt opgedragen, dat buiten de aanbieding van EEMSHOUT PREFAB valt.
7.2 Het meerwerk wordt door EEMSHOUT PREFAB zo spoedig mogelijk na opdracht van of namens opdrachtgever, door EEMSHOUT PREFAB bevestigd, waarna opdrachtgever dit voor akkoord tekent.
7.3 Als minderwerk wordt beschouwd al hetgeen dat in of namens de opdrachtgever, derden, keuringsinstanties of wijziging van wetsartikelen minder wordt uitgevoerd.

Artikel 8 Betalingstermijn

8.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient de opdrachtgever de prijs en de overige krachtens de overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
8.2 EEMSHOUT PREFAB is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten.
8.3 De opdrachtgever is te allen tijde en ongeacht de overeengekomen betalingscondities gehouden om op eerste verzoek van EEMSHOUT PREFAB zekerheid te stellen voor de voldoening van de krachtens de overeenkomst aan EEMSHOUT PREFAB te betalen bedragen. De aangeboden zekerheid zal zodanig moeten zijn, dat de vordering met de eventueel daarop vallende rente en kosten behoorlijk gedekt zijn en dat EEMSHOUT PREFAB daarop zonder moeite verhaal zal kunnen nemen. Een eventueel later onvoldoende geworden zekerheid zal op verzoek van EEMSHOUT PREFAB tot een voldoende zekerheid aangevuld dienen te worden.
8.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen, na verzoek van EEMSHOUT PREFAB daartoe, de te leveren zaken afhaalt dan wel in ontvangst wenst te nemen, is EEMSHOUT PREFAB gerechtigd betaling te vragen voor de gehele levering. Daarnaast is EEMSHOUT PREFAB gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen.
8.5 Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt, als in artikel 8.1 bedoelt, dan is de opdrachtgever wegens vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag een rente van 2,0% per maand verschuldigd sedert 30 dagen na factuurdatum.
8.6 Bij niet tijdige betaling als in artikel 8.1 bedoeld, is de opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke- als gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van €75,00.

Artikel 9 Levering

9.1 Onder leveringstermijn wordt mede verstaan de termijn waarbinnen de door EEMSHOUT PREFAB te verrichten werkzaamheden gereed dienen te zijn.
9.2 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de door EEMSHOUT PREFAB krachtens de overeenkomst te leveren zaken. De opdrachtgever zal zonder daartoe zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren zaken niet na eerste verzoek van EEMSHOUT PREFAB bij hem ophaalt of, indien aflevering aan het adres van de opdrachtgever is overeengekomen, weigert de af te leveren zaken in ontvangst te nemen.
9.3 Indien vervoer van de af te leveren zaken is overeengekomen, geschiedt dit voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever draagt steeds het risico van vervoer. Onder vervoer wordt mede begrepen transmissie van data door middel van telefoonnet en elke daarmee vergelijkbare verzending met behulp van enig technisch middel.
9.4 Een door EEMSHOUT PREFAB opgegeven termijn van levering heeft, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, slechts een indicatieve strekking. EEMSHOUT PREFAB is, ook bij uiterst overeengekomen termijn, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever hem in gebreke heeft gesteld.

9.5 De binding van EEMSHOUT PREFAB aan de uiterste leveringstermijn vervalt,indien de opdrachtgever wijziging in de specificaties van het werk wenst.
9.6 De opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door EEMSHOUT  PREFAB mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het onverwijld beantwoorden van vragen van EEMSHOUT PREFAB.
9.7 Indien de opdracht is beperkt tot de enkele levering van goederen, kan opdrachtgever slechts aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de  handel in het betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
9.8 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnee hoedanigheid van de goederen. Een geringe afwijking geeft opdrachtgever geen recht op hernieuwde levering of ontbinding van de overeenkomst.
9.9 Opdrachtgever dient geleverde goederen bij aankomst te controleren. Door de opdrachtgever alsdan niet gekeurde goederen, worden geacht goedgekeurd te zijn.
9.10 Opdrachtgever draagt het risico voor bouwstoffen, die nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden, zodra deze zijn afgeleverd op de bouw.
9.11 Bij niet naleving van het artikel 9.6 en artikel 8.3 en 8.4 is de overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend.
9.12 Indien de levering mede omvat het aanleveren van tekeningen, dan worden deze tekeningen door EEMSHOUT PREFAB in enkelvoud verstrekt.

Artikel 10 Voortgang uitvoering werkzaamheden

10.1 Wanneer de levering of de werkzaamheden buiten de schuld van EEMSHOUT PREFAB niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is EEMSHOUT PREFAB gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
10.2 Indien tijdens de uitvoering van het door EEMSHOUT PREFAB aangenomen werk blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij ten gevolge van niet bij EEMSHOUT PREFAB bekend zijnde omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook, heeft EEMSHOUT PREFAB het recht om wijziging van de opdracht te vorderen, zodat uitvoering wel mogelijk is, tenzij uitvoering nimmer mogelijk zal zijn. EEMSHOUT PREFAB heeft alsdan recht op betaling van de dan reeds uitgevoerde werkzaamheden,  alsmede op vergoeding van de door haar gemaakte kosten en geleden schade in de ruimste zin des woords.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

11.1 Al hetgeen door EEMSHOUT PREFAB aan de opdrachtgever is geleverd blijfteigendom van EEMSHOUT PREFAB totdat de opdrachtgever heeft voldaan al hetgeen waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst toe is gehouden, inclusief rente en kosten.

Artikel 12 Eigendomsrechten EEMSHOUT PREFAB

12.1 Alle originelen van tekeningen, schetsen, bestekken, begrotingen, ramingen, rapporten, berekeningen, verslagen, contracten, en andere bescheiden; modellen, computerbestanden en alle andere informatiedragers die EEMSHOUT PREFAB bij de vervulling van de opdracht heeft vervaardigd, blijven eigendom van EEMSHOUT PREFAB, ongeacht of deze aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 Inhoud en wijziging van de overeenkomst

13.1 De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in door EEMSHOUT PREFAB niet, niet juist, niet tijdig, of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling door de opdrachtgever of een door de opdrachtgever daartoe  aangewezen persoon zijn gedaan dan wel zijn overgebracht door middel van enig technisch middel, zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.

Artikel 14 Verplichtingen opdrachtgever

14.1 De opdrachtgever verschaft EEMSHOUT PREFAB alle inlichtingen, gegevens, definitieve tekeningen, materialen, e.d. die nodig zijn voor de behoorlijke vervulling van de opdracht. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zowel de tijdige verstrekking als de juistheid van de door hem of namens hem aan EEMSHOUT PREFAB verstrekte  inlichtingen, gegevens en bescheiden, e.d. en hij vrijwaart EEMSHOUT PREFAB voor aanspraken van derden terzake van deze inlichtingen, gegevens, bescheiden e.d..  EEMSHOUT PREFAB kan eerst met haar werkzaamheden aanvangen indien alle bescheiden door haar zijn ontvangen. Niet tijdige ontvangst
doet de afgesproken levertijden verschuiven.
14.2 De opdrachtgever zal de ontwerpen en andere bescheiden die EEMSHOUT PREFAB bij de vervulling van zijn opdracht vervaardigt, tijdig beoordelen en na goedkeuring  desgewenst waarmerken.
14.3 Indien de aan EEMSHOUT PREFAB opgedragen werkzaamheden afhankelijk zijn van werkzaamheden van door de opdrachtgever ingeschakelde derden danwel door  derden te leveren goederen, dient opdrachtgever er voor zorg te dragen dat deze werkzaamheden tijdig worden verricht danwel de goederen tijdig worden geleverd. Indien opdrachtgever hierin tekortschiet, is zij gehouden de door EEMSHOUT PREFAB te lijden schade te vergoeden.
14.4 Opdrachtgever dient op haar kosten EEMSHOUT PREFAB in staat te stellen voor de mogelijkheid van aansluiting van elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere voor de uitvoering nodige energie.

Artikel 15 Aansprakelijkheid EEMSHOUT PREFAB

15.1 EEMSHOUT PREFAB is uit hoofde van de overeenkomst, wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van EEMSHOUT PREFAB, gehouden de door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden tot maximaal het door EEMSHOUT PREFAB te factureren of gefactureerde bedrag uit hoofde van de overeenkomst. Indien het factuurbedrag €7.500,00 te boven gaat, is EEMSHOUT PREFAB aansprakelijk tot maximaal €7.500,00, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van EEMSHOUT PREFAB;
15.2 EEMSHOUT PREFAB is niet aansprakelijk voor fouten in het materiaal, waaronder
begrepen door of namens de opdrachtgever aangeleverde tekeningen, berekeningen,
e.d., die door de opdrachtgever ter hand zijn gesteld.
15.3 EEMSHOUT PREFAB is niet aansprakelijk voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever of door de opdrachtgever ingeschakelde derden, zoals het niet of niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en materialen, waaronder begrepen tekeningen, berekeningen e.d..
15.4 EEMSHOUT PREFAB is niet aansprakelijk voor fouten voor de door de opdrachtgever ingeschakelde derden dan wel door deze derden opgestelde bescheiden danwel door derden geleverde goederen, die EEMSHOUT PREFAB voor de uitvoering van zijn taak nodig heeft.
15.5 De aansprakelijk van EEMSHOUT PREFAB vervalt als de opdrachtgever de door EEMSHOUT PREFAB vervaardigde tekeningen en bescheiden bewerkt of laat bewerken.
15.6 EEMSHOUT PREFAB is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, ontstaan als gevolg van het digitaal aanleveren van bestanden door EEMSHOUT PREFAB.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Tekortkomingen van EEMSHOUT PREFAB in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of krachtens de in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen.
16.2 Tekortkomingen van EEMSHOUT PREFAB in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden,
worden aangemerkt als niet aan EEMSHOUT PREFAB toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 17 Ontbinding van de overeenkomst

17.1 Ingeval van wijzigingen in de overeenkomst dan wel door teniet gaan van de opdracht als gevolg van overmacht is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden. De opdrachtgever dient in geval van ontbinding EEMSHOUT PREFAB schadeloos te stellen, onder deze schade wordt mede begrepen de door EEMSHOUT
PREFAB gederfde winst en de door EEMSHOUT PREFAB gemaakte kosten.
17.2 Indien de opdrachtgever de door EEMSHOUT PREFAB vervaardigde bescheiden, waaronder begrepen tekeningen, ontwerpen en berekeningen afkeurt, en de opdrachtgever is onwillig om EEMSHOUT PREFAB een nadere kans te bieden, is de opdrachtgever om EEMSHOUT PREFAB schadeloos te stellen, overeenkomstig artikel 16.1.
17.3 EEMSHOUT PREFAB is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien buiten zijn schuld om de opdracht niet wordt goedgekeurd. De opdrachtgever dient EEMSHOUT PREFAB schadeloos te stellen.
17.4 Indien EEMSHOUT PREFAB door de opdrachtgever in de uitvoering wordt belemmerd dan wel dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet
nakomt, is EEMSHOUT PREFAB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient EEMSHOUT PREFAB schadeloos te stellen, overeenkomstig artikel 16.1.
17.5 Indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de  beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, is EEMSHOUT PREFAB gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. EEMSHOUT PREFAB zal dan de door hem gemaakte kosten bij de opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 18 Auteursrecht

18.1 EEMSHOUT PREFAB heeft, met uitsluiting van ieder ander, het recht van verwezenlijking, openbaarmaking en verveelvoudiging van zijn ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto´s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers, die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in de Beneluxwet inzake tekeningen en modellen, zulks ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter beschikking zijn gesteld.
18.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van een ontwerp van EEMSHOUT PREFAB te herhalen –evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp van de architect betreft- zonder de uitdrukkelijke toestemming van EEMSHOUT PREFAB. Aan de toestemming kan EEMSHOUT PREFAB voorwaarden verbinden, het betalen van een geldelijke vergoeding daaronder begrepen.

Artikel 19 Toelevering van zaken

19.1 Indien de opdrachtgever zaken aan Eemshout toelevert, bijvoorbeeld kozijnen, dient de opdrachtgever deze zaken zelf te verzekeren in de ruimste zin des woords, waaronder wordt verstaan tegen deifstal, beschadigingen veroorzaakt in de werkplaats van EEMSHOUT PREFAB, tijdens het transport, e.d. EEMSHOUT PREFAB sluit elke aansprakelijkheid met betrekking tot de toegeleverde zaken uit.

Artikel 20 Verwerkingsvoorschriften

20.1 Voor sommige door EEMSHOUT PREFAB te leveren zaken gelden verwerkingsvoorschriften. De verwerkingsvoorschriften zijn te downloaden op de website van EEMSHOUT PREFAB, te weten: www.eemshout.nl.

Artikel 21 Toepasselijk recht

21.1 Op de overeenkomst tussen EEMSHOUT PREFAB en de opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht.

Artikel 22 Geschillen

22.1 Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen EEMSHOUT PREFAB en de opdrachtgever worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de Bouw, tenzij het geschil behoort tot de competentie behoort van de rechtbank, sector kanton. In dat geval is de rechtbank, sector kanton bevoegd van de woonplaats van de opdrachtgever.